แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 53
1
คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ อสพ.อาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2011คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ อสพ.อาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า 225 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก 
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน
   -อำนาจและหน้าที่
   -วิสัยทัศน์
   -พันธกิจ
   -เป้าหมาย
   ประเด็นยุทธศาสตร์
   -โครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน
   -หลักการทำงานกับประชาชน
   -ความหมายของโลโก้
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสพัฒนา พ.ศ.2540
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564)
ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
หลักการพัฒนาชุมชน
    -ความเป็นมาของการพัฒนาชุมชน
   -ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
   -แนวความคิดของการพัฒนาชุมชน
   -ความหมายของการพัฒนาชุมชน
   -ลักษณะของการพัฒนาชุมชน
   -องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน
   -เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน
การกำหนดแผนการพัฒนาชุมชน
   -ประโยชน์ของการวางแผน
   -องค์ประกอบของการวางแผน
   -ประเภทของการวางแผน
   -กระบวนการกำหนดแผนการพัฒนาชุมชน
การประสานงานและการสร้างทีมงาน
   -การสร้างทีม
การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชน
   -ประเภทของกลุ่ม
   -องค์ประกอบท่ทำให้กลุ่มมีประสิทธิภาพ
   -ขั้นตอนในการสร้างกลุ่ม
การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการ บริหารโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ.2559
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
   เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างข้อสอบ ตำแหน่งพัฒนาชุมขน ชุดที่ 1
   เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างข้อสอบ ตำแหน่งพัฒนาชุมขน ชุดที่ 2
   เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างข้อสอบ ตำแหน่งพัฒนาชุมขน ชุดที่ 3
   เฉลยคำตอบ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/155


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
ไฟล์ PDF คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบายไฟล์ PDF คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-980555-6929941-ไฟล์+PDF+คู่มือ+เนื้อหา+แนวข้อสอบ+พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน+กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979858_th 

ไฟล์ PDF คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย

รหัสสินค้า: 005651
ราคา: 299.00 บาท
รายละเอียด:
ไฟล์ PDF คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 362 หน้า 
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf 

(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)

สารบัญ

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 50 คะแนน
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- นโยบายของรัฐบาล
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
- ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวง มหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 25402 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทษบาล พ.ศ. พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนจำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979858_th 

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 800 ข้อ ระดับ ปวช.ปวส. พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1841ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 800 ข้อ ระดับ ปวช.ปวส. พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560จำนวนหน้า 399 หน้า รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf  (โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป) สารบัญ ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาวน์ปัญญาแนวข้อสอบวิเคราะห์และสรุปเหตุผล แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรมเฉลยแนวข้อสอบ เรื่องอนุกรมแนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษาเฉลยแนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษาแนวข้อสอบ เรื่อง อุปมาอุปไมยแนวข้อสอบ เรื่อง เงื่อนไขสัญลักษณ์เฉลยแนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล  แนวข้อสอบการวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต แนวข้อสอบ ตาราง กราฟ และแผนภูมิแนวข้อสอบ การอ่านข้อมูลจากตาราง แนวข้อสอบภาษาไทยแบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 2 แบบทดสอบการเรียงลำดับข้อความ แบบทดสอบการอ่านข้อความ สรุปความ ตีความ  ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบ ลักษณะนิสัยแนวข้อสอบคุณลักษณะนิสัย ตัวอย่าง ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 800 ข้อ ระดับ ปวช.ปวส. พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/81

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
ติวเข้มสอบ ก.พ. ระดับ 3 ปริญญาตรี พร้อมแนวข้อสอบเฉลยละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1844ติวเข้มสอบ ก.พ. ระดับ 3 ปริญญาตรี พร้อมแนวข้อสอบเฉลยละเอียดรวบรวมและจัดทำโดย : อาจารย์สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝนติวเตอร์),ทีม Think Beyond Geniusปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2560จำนวนหน้า 260 หน้า รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาวขนาด  19.05 x 25.40 ซ.ม. การสอบ กพ.ระดับ 3 สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ถือเป็นการสอบที่สำคัญ โดยเฉพาะต่อผู้ที่ทำงานแล้ว หรือเริ่มต้นชีวิตการทำงานได้ไม่นาน รวมทั้งผู้ที่มีครอบครัวแล้ว จึงเป็นการสอบที่ต้องเอาชนะตนเอง ภายใต้ความพยายาม และความมีระเบียบวินัยสูงมาก เพราะส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่จะต้องทำการสอบมากนัก ทางสำนักพิมพ์ และคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ จึงสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงาน และผู้ที่มีครอบครัวแล้ว ซึ่งมีเวลาในการทบทวนน้อย สามารถจับประเด็นและแนวคิดสำคัญ ในการสอบ ครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ต้องใช้ในการสอบ  แนวข้อสอบทุกหมวด ทุกข้อ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ เทียบเคียงมาแล้วว่า ใกล้เคียงกับข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุด และสามารถคิดคำนวณ หรือลงมือทดลองทำได้ภายในระยะเวลาจำกัด เนื่องจากการสอบ กพ. ภาค ก ระดับ 3 ของปริญญาตรีผ ผู้สอบส่วนใหญ่จะทำข้อสอบไม่ทัน แต่เมื่อได้อ่าน หรือได้ใช้เล่มนี้ในการทบทวน ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านได้สูงมาก 

สารบัญ ทำความเข้าใจการสอบ ก.พ และเคล็ดลับมั่นใจให้ทำข้อสอบได้ แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (ลำดับ)           เฉลยความสามารถด้านการคิดคำนวณ (ลำดับ) ชุดที่ 2 ความสามารถด้านการคำนวณ (โจทย์คณิตศาสตร์)          เฉลยความสามารถด้านการคำนวณ (โจทย์คณิตศาสตร์)ชุดที่ 3 ความสามารถด้านการคำนวณ(การวิเคราะห์ข้อมูล)          เฉลยความสามารถด้านการคำนวณ(การวิเคราะห์ข้อมูล)ชุดที่ 4 ความสามารถด้านเหตุผล (อุปมาอุปไมย)          เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (อุปมาอุปไมย)ชุดที่ 5 ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากภาษา)           เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากภาษา) ชุดที่ 6 ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากสัญลักษณ์)          เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากสัญลักษณ์)ชุดที่ 7  ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ)            เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ)  แนวข้อสอบวิชาความสามารถด้านการใช้ภาษาชุดที่ 1  ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเรียงลำดับข้อความ)           เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเรียงลำดับข้อความ)ชุดที่ 2  ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้นๆ)           เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้นๆ)ชุดที่ 3  ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ)           เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ)ชุดที่ 4  ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้คำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง)           เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้คำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง)ชุดที่ 5  ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเติมคำในบทความ)           เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเติมคำในบทความ)ชุดที่ 6  ความสามารถด้านการใช้ภาษา  (การเลือกใช้คำในประโยคที่ถูกต้อง)           เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา  (การเลือกใช้คำในประโยคที่ถูกต้อง)ชุดที่ 7  ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การสะกดคำได้ถูกต้อง)           เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา (การสะกดคำได้ถูกต้อง)
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "www.attorney285.co.th/category/106

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร อัตนัย+ปรนัย พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2105คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร อัตนัย+ปรนัย พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2557
จำนวนหน้า 236 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ความรู้ทางการเกษตร
พืชศาสตร์
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร
แนวข้อสอบ ถาม - ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบ ถาม - ตอบ ความรู้วิชาเกษตร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร นโยบายรัฐบาล
แนวข้อสอบ ความรู้การเกษตรและส่งเสริมการเกษตร แนวข้อสอบ ( ชุดที่ 1 )
แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ ชุดที่ 5 
แนวข้อสอบ ชุดที่ 6

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/72


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)6
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ สตง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2007คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ สตง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 251 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
การวางแผน
การจัดการ
การบริหารเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์
การบริหารจัดการ 
การติดตามประเมินผลโครงการ
นโยบายสาธารณะ 
การบริหารการเงินการคลัง 
แนวข้อสอบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
เจาะข้อสอบ นโยบายสาธารณะ 
เจาะข้อสอบ การบริหารการเงินการคลัง
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความรู้ปัจจุบัน 

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/150


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียดไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-979854-6884737-ไฟล์+PDF+คู่มือ+แนวข้อสอบ+นายร้อยตำรวจหญิง+สำนักงานตำรวจแห่งชาติ+พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979854_th 

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

รหัสสินค้า: 005466
ราคา: 320.00 บาท
รายละเอียด:
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2559
จำนวนหน้า 500 หน้า 
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf 

(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)

สารบัญ

1 วิชาภาษาไทย
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 1
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 2
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 3 
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 4
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 5
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 6
- เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 7

2. วิชาวิทยาศาสตร์
- เจาะแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ รวม 164 ข้อ พร้อมคำอธิบาย

3 วิชาคณิตศาสตร์
- เจาะเนื้อหาเรื่องเซต
- เจาะเนื้อหาตรรกศาสตร์
- เจาะเนื้อหาระบบจำนวนจริง
- เจาะเนื้อหาทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
- เจาะเนื้อหาเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
- เจาะเนื้อหาเรื่องฟังก์ชั่่น
- เจาะเนื้อหาเรขาตณิตวิเคราะห์
- เจาะเนื้อหาฟังก์ชั่นเอกซ์โพเน้นเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม
- เจาะเนื้อหาตรีโกณมิติและการประยุกต์
- เจาะเนื้อหาเวกเตอร์
- เจาะเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อน
- เจาะเนื้อหากำหนดเชิงเส้น
- เจาะเนื้อหาความน่าจะเป็น 
- เจาะเนื้อหาลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
- เจาะเนื้อหาแคลคูลัสเบื้องต้น
- เจาะเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
- เจาะเนื้อหาการแจกแจงปกติ
- เจาะเนื้อหาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล

4 วิชาภาษาอังกฤษ
- ความสอดคล้องของประธานและกริยา
- การใช้ Verb to have
- กริยาไม่แท้ 
- คำคุณศัพท์ (Adjective)
- คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
- ประโยคเงื่อนไข (If และ Unless)
- การใช้ as if / as though
- การใช้ wish
- การใช้กลุ่มยกเว้น 
- การใช้ Passive Construciton
- Word Choice
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย
- ข้อสอบไวยากรณ์
- ข้อสอนการสนทนา (conversation)
- ข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)
- ข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่อง (Reading passages)
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5   

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่  

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 
http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ สตง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1968ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ สตง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 251 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
การวางแผน
การจัดการ
การบริหารเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์
การบริหารจัดการ 
การติดตามประเมินผลโครงการ
นโยบายสาธารณะ 
การบริหารการเงินการคลัง 
แนวข้อสอบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
เจาะข้อสอบ นโยบายสาธารณะ 
เจาะข้อสอบ การบริหารการเงินการคลัง
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความรู้ปัจจุบัน 

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/150


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
สรุป+เจาะแนวข้อสอบ อสพ. อาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1984สรุป+เจาะแนวข้อสอบ อสพ. อาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า 279 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
ประวัติกรมพัฒนาชุมชน 
โครงสร้างของกรมพัฒนาชุมชน 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์
ความเป็นมาของกรมพัฒนาชุมชน 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมพัฒนาชุมชน 
วิธีการพัฒนาชุมชน 
หลักการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชน 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-11
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาชุมชนฯ 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติโครงสร้าง ภารกิจ และยุทธศาสตร์กรม
แนวข้อสอบยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ 2547
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ 2552
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ 2526
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนาพ.ศ 2540
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/155


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ สตง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลย ปี 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1825
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ สตง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 812 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ประวัติการตรวจเงินแผ่นดิน 
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร 
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตร.) 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561)
วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)
ค่านิยมร่วม (Core Value)
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560) 
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการตรวจสอบ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านบุคลากร
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านบริหารจัดการองค์กร
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านเครือข่ายการตรวจสอบ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการประสานงาน และความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงสร้างหน่วยงาน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
แก้ไข คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2558 
เรื่อง การเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และการดำเนินการเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
 
ส่วนที่ 2 การตรวจสอบบัญชี
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพ
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดิน 
คุณธรรมและจริยธรรมส่วนบุคคล
มาตรการการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง การป้องกันหรือควบคุมความเสียหาย
ให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ รหัส มลก.3 
มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานงานสอบทาน
-มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 งานการสอบทานงบการเงิน 
 (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ)
-มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
 ระหว่างกาลโดยผุ้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น
-มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 งานที่ให้ความเชื่อมั่น
 นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต
-มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
 ที่เกี่ยวกับอนาคต
-มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3402 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่น
 ต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ
-ตัวอย่างมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3420 งานที่ให้ความเชื่อมั่น
  เพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
-มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธีการ
 ที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
-ตัวอย่างมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4410 งานการรวบรวมข้อมูล
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
การบัญชี
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี 
งบการเงิน 
สมการบัญชี 
การวิเคราะห์รายการค้า 
ผังบัญชี 
สมุดรายวันชั้นต้น 
งบทดลอง 
การปรับปรุงรายการบัญชี 
กระดาษทำการ 
สมุดรายวันเฉพาะ 
การบริหารการเงิน 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ 
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน 
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน 
การบริหารลูกหนี้ 
การบริหารสินค้าคงคลัง 
งบประมาณการลงทุน 
การวิเคราะห์งบการเงิน
 
ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีภาครัฐ
ประมวลรัษฎากร แก้ไขถึง (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
 
ส่วนที่ 5 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ความรู้ทางด้านตรวจสอบภายใน
หน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
หลักปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
การกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
 
ส่วนที่ 6 ภาษาอังกฤษ สำหรับนักบัญชี
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ นักบัญชี
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ สมุดบัญชีคุมการรับจ่ายในบัญชีต่างๆ ประจำวัน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีภาระลูกหนี้
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีหนี้สิน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีค่าใช่จ่ายค้างจ่าย
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีดอกเบี้ยจ่ายและส่วนลดค้างจ่าย
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีดอกเบี้ยจ่าย
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีบัญชีทุน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีรายได้อื่น ๆ
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีหลักทรัพย์เงินลงทุน
 
ส่วนที่ 7 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี และการเงิน
แนวข้อสอบ เงินคงคลัง 
แนวข้อสอบ วิธีการงบประมาณ

ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ สตง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลย ปี 2560

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/150


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)11
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ นิติกร กรมป่าไม้ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1864คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ นิติกร กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 238 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
 ประวัติกรมป่าไม้
 วิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยม 
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2525 
  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 3พ.ศ. 2522 
 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2พ.ศ. 2558
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 25472 ชุด
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพ.ศ. 2556 
 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ว่าด้วยการเลือกข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็น อ.ก.พ.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องการ
 ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์
 วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
 เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ 
เจาะข้อสอบ พรบ. ป่าไม้
 เจาะข้อสอบ พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ 
 เจาะข้อสอบ พรบ. สวนป่า

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/104


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)12
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100ฃดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1850ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100ผู้แต่ง : คุณกันทรากร กตเวทิตาธรรมปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2560จำนวนหน้า : 288 หน้าขนาด : 17.02 x 22.86 ซ.ม. รูปแบบ : ปกอ่อน รายละเอียดเพิ่มเติม เหนื่อยมั้ย ? กับการอ่านหนังสือหลายเล่มเพื่อทำข้อสอบ บางเล่มซื้อมาก็ไม่ได้เปิด แต่หนังสือชุด “ตรงประเด็น เน้นออกสอบเข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100” เล่มนี้ จะเป็นเล่มเดียวที่น้องๆ สามารถพกพาไปได้ทุกที่ แต่เพียบพร้อมไปด้วยเนื้อหาสรุปเข้มข้น และด้วยแนวคิดและวิธีการทำโจทย์ที่คล้ายๆ กันในข้อสอบแต่ละชุด ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถลดขนาดลงมาได้โดยที่เนื้อหายังเข้มข้นได้เหมือนเดิม เหมาะกับการอ่านหน้าห้องสอบได้ รวมไปถึงการเลือกอ่านเฉพาะจุดสำคัญๆ ได้อย่างง่ายจากสีทั้ง 4 สีในเล่ม จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ : ตรงประเด็น : สรุปรูปแบบการออกข้อสอบ ประเมินความยากง่าย เพื่อการวางแผนการทำข้อสอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เน้นออกสอบ : เน้นจุดเด่น จับนิยาม ใจความสำคัญด้วยสีและภาพ เพื่อความรวดเร็วในการอ่านหน้าห้องสอบ เข้ามหาวิทยาลัย : มีตัวอย่างแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อฝึกทักษะการทำโจทย์ มั่นใจเต็ม 100 : สามารถพกพาและ อ่านทบทวนหน้าห้องสอบได้
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/115

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571709_th_2411465กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2558
จำนวนหน้า: 429 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
บทที่ ๑ กรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียวและกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
บทที่ ๒ หลักในประมวลกฎหมายอาญาภาค ๑ (บทบัญญัติทั่วไป) บางเรื่องที่จะต้องนำมาปรับใช้
บทที่ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (มาตรา ๑๓๖ ถึงมาตรา ๑๖๖) และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (มาตรา ๑๖๗ ถึงมาตรา ๒๐๕)
 มาตรา ๑๓๖ “ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน”
 มาตรา ๑๓๗ “แจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน”
 มาตรา ๑๓๘ “ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน”
 มาตรา ๑๔๐ “เหตุฉกรรจ์ของมาตรา ๑๓๘ วรรคสอง (รวมทั้งของมาตรา ๑๓๙)”
 มาตรา ๑๓๙ “ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่”
 มาตรา ๑๔๑ “ถอน ทำให้เสียหายซึ่งตรา หรือ เครื่องหมายอันเป็นหลักฐานในการยึด อายัด หรือรักษาสิ่งใดๆ”
 มาตรา ๑๔๒ “ทำให้เสียหาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสาร ซึ่งเจ้าพนักงานได้ยึดไว้หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐาน หรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย”
 มาตรา ๑๔๓ “คนกลางเรียกหรือรับสินบน”
 มาตรา ๑๔๔ “ให้สินบนเจ้าพนักงาน”
 มาตรา ๑๖๗ “ให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม”
 มาตรา ๑๔๕ “แสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน”
 มาตรา ๑๔๖ “สวมเครื่องแบบ ประดับเครื่องหมาย ใช้ยศ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยไม่มีสิทธิ”
 มาตรา ๑๔๗ “เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์”
 มาตรา ๑๕๑ “เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต จัดการทรัพย์อันเป็นการเสียหาย”
 มาตรา ๑๕๘ “เจ้าพนักงานทำให้เสียหาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียซึ่งทรัพย์ หรือเอกสารซึ่งตนมีหน้าที่ปกครองหรือรักษา”
 มาตรา ๑๔๘ “เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจผู้อื่นให้มอบทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตน”
 มาตรา ๑๔๙ “เจ้าพนักงานเรียกหรือรับสินบน”
 มาตรา ๒๐๑ “เจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียกหรือรับสินบน”
 มาตรา ๑๕๐ “เจ้าพนักงานกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง โดยเห็นแก่สินบน ซึ่งได้เรียกหรือรับไว้ก่อนหน้านั้น”
 มาตรา ๑๕๒ “เจ้าพนักงานมีส่วนได้เสียเนื่องด้วยกิจการที่ตนมีหน้าที่จัดการ หรือดูแล”
 มาตรา ๑๕๓ “เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์มากกว่าที่ควรจ่าย”
 มาตรา ๑๕๔ “เจ้าพนักงานเรียกเก็บ หรือไม่เรียกเก็บภาษี หรือค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใดโดยทุจริต หรือโดยทุจริตกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี หรือค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสียหรือเสียน้อย”
 มาตรา ๑๕๕ “เจ้าพนักงานโดยทุจริตกำหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าเพื่อให้ผู้ต้องเสียภาษี หรือค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสีย หรือเสียน้อย”
 มาตรา ๑๕๖ “เจ้าพนักงานโดยทุจริตแนะนำหรือกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด เพื่อให้ละเว้นการลงรายการหรือลงรายการเท็จลงในบัญชี แก้ไขบัญชี หรือซ่อนเร้นหรือทำหลักฐานในการลงบัญชี อันจะทำให้มิต้องเสียภาษี หรือค่าธรรมเนียม หรือเสียน้อย”
 มาตรา ๑๕๗ “เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต”
มาตรา ๑๕๘ “เจ้าพนักงานทำให้เสียหาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียซึ่งทรัพย์ หรือเอกสารซึ่งตนมีหน้าที่ปกครองหรือรักษา”
มาตรา ๑๕๙ “เจ้าพนักงานถอน ทำให้เสียหาย ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับไว้ที่ทรัพย์หรือเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น”
มาตรา ๑๖๐ “เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตรา อันมิชอบด้วยหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นเสียหาย”
มาตรา ๑๖๑ “เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร”
มาตรา ๑๖๒ “เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ”
มาตรา ๑๖๔ “เจ้าพนักงานเปิดเผยความรัก”
มาตรา ๑๖๕ “เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย หรือคำสั่ง”
มาตรา ๑๖๘ “ไม่มาให้ถ้อยคำตามคำบังคับของพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน”
มาตรา ๑๖๙ “ไม่ส่งทรัพย์หรือเอกสาร ไม่ยอมสาบาน ไม่ยอมปฏิญาณ หรือไม่ยอมให้ถ้อยคำ ตามคำบังคับของพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน”
มาตรา ๑๗๐ “ไม่มาให้ถ้อยคำ หรือไม่มาเบิกความ หรือไม่ส่งทรัพย์หรือเอกสารใดตามหมาย หรือคำสั่งศาล”
มาตร ๑๗๑ “ไม่ยอมสาบาน ไม่ยอมปฏิญาณ ไม่ยอมให้ถ้อยคำหรือไม่ยอมเบิกความ”
มาตรา ๑๗๒ “แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอายาแก่พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา”
มาตรา ๑๗๓ “แจ้งความแก่พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสวนคดีอาญา”
มาตรา ๑๗๔ “เหตุฉกรรจ์ของมาตรา ๑๗๒ หรือมาตรา ๑๗๓”
มาตรา ๑๘๑ “เหตุฉกรรจ์ของมาตรา ๑๗๔,๑๗๕,๑๗๗,๑๗๘ และมาตรา ๑๘๐”
มาตรา ๑๗๕ “ฟ้องเท็จในคดีอาญา”
มาตรา ๑๗๖ “ฟ้องเท็จในคดีอาญาแล้วลุแก่โทษต่อศาล”
มาตรา ๑๗๗ “เบิกความเท็จในการพิจารณาคดี”
มาตรา ๑๘๒ “เหตุยกเว้นโทษของการกระทำความผิดมาตรา ๑๗๗ (รวมทั้งมาตรา ๑๗๘)”
มาตรา ๑๘๓ “เหตุลดโทษของการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๗๗ (รวมทั้งมาตรา ๑๗๘ มาตรา ๑๘๐)”
มาตรา ๑๗๙ “ทำพยานหลักฐานเท็จให้เชื่อว่ามีความผิดเกิดขึ้นหรือร้ายแรงกว่าที่เป็นความจริง”
มาตรา ๑๘๐ “นำสืบ หรือแสดงพยานหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดี”
มาตรา ๑๘๓ “นำสืบ หรือแสดงพยานหลักฐานเท็จแล้วลุแก่โทษกลับแจ้งความจริงต่อศาลก่อนมีคำพิพากษา และก่อนตนถูกฟ้องในความผิดมาตรา ๑๘๐ นั้น”
มาตรา ๑๘๔ “ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษลดน้อยลง”
มาตรา ๑๙๓ “ดุลพินิจไม่ลงอำนาจของศาล “ถ้ากระทำความผิดตามมาตรา ๑๘๔ เป็นการกระทำเพื่อช่วย บิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผู้กระทำ”
มาตรา ๑๘๕ “กระทำต่อทรัพย์หรือเอกสารที่ได้ส่งไว้ต่อศาลหรือที่ศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดี”
มาตรา ๑๘๗ “กระทำต่อทรัพย์ที่ถูกยึดหรือถูกอายัด เพื่อมิให้การเป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล”
มาตรา ๑๘๘ “กระทำต่อพินัยกรรมหรือเอกสารของผู้อื่น”
มาตรา ๑๘๙ “ช่วยผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้ต้องโทษ”
มาตรา ๑๙๐ “หลบหนีที่คุมขัง”
มาตรา ๑๙๑ “ทำให้ผู้ที่ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขัง”
มาตรา ๑๙๒ “ช่วยให้ผู้อื่นที่หลบหนีจากการคุมขัง ไม่ให้ถูกจับกุม”
มาตรา ๑๙๓ “ดุลพินิจในการยกเว้นโทษ “กรณีกระทำความผิดตามมาตรา ๑๘๔ และมาตรา ๑๘๙ หรือมาตรา ๑๙๒ เป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือ ภริยาของผู้กระทำ”
มาตรา ๑๙๗ “ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายให้ประโยชน์ หรือรับว่าจะให้ประโยชน์ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน”
มาตรา ๑๙๘ “ดูหมิ่นศาล หรือขัดขวางการพิจารณาพิพากษาของศาล”
มาตรา ๑๙๙ “ลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ เพื่อปิดบัง การเกิด การตาย หรือเหตุแห่งการตาย”
มาตรา ๒๐๐ “เจ้าพนักงานในการยุติธรรม กระทำหรือไม่กระทำการในตำแหน่ง เพื่อจะช่วยบุคคลใดมิให้ต้องโทษหรือได้รับโทษน้อยลง หรือเพื่อจะแกล้งบุคคลใดให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษหนักขึ้น”
มาตรา ๒๐๑ “เจ้าพนักงานในการยุติธรรมรับสินบน”
มาตรา ๒๐๒ “เจ้าพนักงานในการยุติธรรม กระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์ ซึ่งได้เรียก หรือรับไว้ก่อนดำรงตำแหน่งนั้น”
มาตรา ๒๐๓ “เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล”
มาตรา ๒๐๔ “เจ้าพนักงานผู้ควบคุมผู้ต้องขัง ทำให้ผู้ต้องขังหลุดพ้นจากการคุมขัง”
มาตรา ๒๐๕ “เจ้าพนักงานผู้ควบคุมผู้ต้องขังทำให้ผู้ต้องขังหลุดพ้นจากการคุมขังโดยประมาท”

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571709_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)14
กฎหมายว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายฮั้ว) สุพิศ ปราณีตพลกรัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571709_th_6159628กฎหมายว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายฮั้ว) สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 85 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ 
ข้อความเบื้องต้น
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
การใช้บังคับ
โครงสร้างของกฎหมาย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ความผิดที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐเป็นผู้กระทำ
ความผิดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรืออนุกรรมการ
การสอบสวนและดำเนินคดีเกี่ยวกับการเสนอขายราคาต่อหน่วยงานรัฐ
ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการเสนอขายราคาต่อหน่าวงานรัฐ
ภาคผนวก
 - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยงกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
 - ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ตัวอย่างคดี

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571709_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)15
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ สตง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1824ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ สตง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 763 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ประวัติการตรวจเงินแผ่นดิน 
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร 
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตร.) 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
ค่านิยมร่วม (Core Value)
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560) 
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการตรวจสอบ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านบุคลากร
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านบริหารจัดการองค์กร
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านเครือข่ายการตรวจสอบ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการประสานงาน และความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงสร้างหน่วยงาน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
แก้ไข คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2558 
เรื่อง การเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และการดำเนินการเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
 
ส่วนที่ 2 การตรวจสอบบัญชี
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพ
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดิน 
คุณธรรมและจริยธรรมส่วนบุคคล
มาตรการการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง การป้องกันหรือควบคุมความเสียหาย
ให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ รหัส มลก.3 
มาตรฐานการสอบบัญชี
มาตรฐานงานสอบทาน
-มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 งานการสอบทานงบการเงิน 
 (โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ)
-มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
 ระหว่างกาลโดยผุ้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ
มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น
-มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 งานที่ให้ความเชื่อมั่น
 นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต
-มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3400 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน
 ที่เกี่ยวกับอนาคต
-มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3402 รายงานที่ให้ความเชื่อมั่น
 ต่อการควบคุมขององค์กรที่ให้บริการ
-ตัวอย่างมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3420 งานที่ให้ความเชื่อมั่น
  เพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน
มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
-มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 งานการปฏิบัติงานตามวิธีการ
 ที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
-ตัวอย่างมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4410 งานการรวบรวมข้อมูล
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
การบัญชี
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี 
งบการเงิน 
สมการบัญชี 
การวิเคราะห์รายการค้า 
ผังบัญชี 
สมุดรายวันชั้นต้น 
งบทดลอง 
การปรับปรุงรายการบัญชี 
กระดาษทำการ 
สมุดรายวันเฉพาะ 
การบริหารการเงิน 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ 
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน 
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน 
การบริหารลูกหนี้ 
การบริหารสินค้าคงคลัง 
งบประมาณการลงทุน 
การวิเคราะห์งบการเงิน
 
ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีภาครัฐ
ประมวลรัษฎากร แก้ไขถึง (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
 
ส่วนที่ 5 ภาษาอังกฤษ สำหรับนักบัญชี
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ นักบัญชี
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ สมุดบัญชีคุมการรับจ่ายในบัญชีต่างๆ ประจำวัน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีภาระลูกหนี้
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีหนี้สิน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีค่าใช่จ่ายค้างจ่าย
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีดอกเบี้ยจ่ายและส่วนลดค้างจ่าย
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีดอกเบี้ยจ่าย
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีบัญชีทุน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีรายได้อื่น ๆ
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บัญชีหลักทรัพย์เงินลงทุน
ส่วนที่ 6 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี และการเงิน
แนวข้อสอบ เงินคงคลัง 
แนวข้อสอบ วิธีการงบประมาณ

 ตัวอย่างไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ สตง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/150


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)หน้า: [1] 2 3 ... 53