แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 268
1
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง ข้อสอบพร้อมอธิบายเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2348
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง ข้อสอบพร้อมอธิบายเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
-ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
-ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows/Microsoft Word/Microsoft attorney285Excel/Microsoft Powerpoint)
-วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
-ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
การรักษาความลับทางราชการ 
กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการงานปกครองท้องที่ 
การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง 
กิจการกองอาสารักษาดินแดน
งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป
-ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/90

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
หลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท พินิจ ทิพย์มณี
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_743322_th_4094673

หลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท พินิจ ทิพย์มณี
ผู้แต่ง: พินิจ ทิพย์มณี
ปีที่พิมพ์: 8 : มิถุนายน 2558
จำนวนหน้า: 312 หน้า
 
หุ้นส่วน  ลักษณะของห้างหุ้นส่วนและบริษัท การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคล การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล การควบคุมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเข้าด้วยกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัท สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด หุ้นและผู้ถือหุ้น วิธีจัดการบริษัทจำกัด การสอบบัญชี บัญชีงบดุล เงินปันผล การเพิ่มทุนและการลดทุน การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี การควบบริษัทเข้าด้วยกัน การถอนทะเบียนบริษัทร้าง เปรียบเทียบข้อแตกต่างของบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด
 
สารบาญ
 
หุ้นส่วน
บทที่ 1 ลักษณะห้างหุ้นและบริษัท
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 ลักษณะทั่วไปของสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท
ส่วนที่ 3 ประเภทของห้างหุ้นส่วนบริษัท
บทที่ 2 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
ส่วนที่ 1 สถานที่จดทะเบียน
ส่วนที่ 2 กำหนดเวลาในการจดทะเบียน
ส่วนที่ 3 อำนาจและหน้าที่ของนายทะเบียน
ส่วนที่ 4 ผลของการจดทะเบียน
ส่วนที่ 5 การถือเอาประโยชน์แก่บุคคลภาคนอก
บทที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ส่วนที่ 1 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญ
1. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้ทั้งปวงของห้าง
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบโดยไม่จำกัด
3. คุณสมบัติของผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นสาระสำคัญ
ส่วนที่ 2 การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ
บทที่ 4 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง
ส่วนที่ 1 การนำทุนมาเข้าหุ้น
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับกำไร - ขาดทุน
ส่วนที่ 3 การจัดการงานของห้าง
1. การจัดการงานของห้างหุ้นส่วนโดยตรง
2. การดูแลครอบงำการจัดการ
ส่วนที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของห้างหุ้นส่วน
1. การเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาหรือเปลี่ยนประเภทแห่งกิจการ
2. ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วน
3. ห้ามมิให้บุคคลภายนอกที่รับโอนส่วนกำไรทั้งหมดหรือบางส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วน
4. การเรียกให้งดใช้ชื่อของตนเป็นชื่อห้างหุ้นส่วน
5. การเรียกเอาส่วนของกิจการค้าซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตน
6. การห้ามค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วน
บทที่ 5 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก
ส่วนที่ 1 สิทธิที่ผู้เป็นหุ้นส่วนมีต่อบุคคลภายนอก
ส่วนที่ 2 ความรับผิดที่ผู้เป็นหุ้นส่วนมีต่อบุคคลภายนอก
1. หุ้นส่วนมีความรับผิดชอบเพียงใด
2. กิจการใดบ้างที่ต้องรับผิด
3. บุคคลประเภทใดบ้างที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในฐานะเป็นหุ้นส่วน
บทที่ 6 การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ
ส่วนที่ 1 การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญโดยความประสงค์ของผู้เป็นหุ้นส่วน
ส่วนที่ 2 การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญโดยผลของกฎหมาย
ส่วนที่ 3 การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญโดยคำสั่งศาล
บทที่ 7 การชำระห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน)
ส่วนที่ 1 การชำระบัญชีให้ทำเมื่อเลิกห้างหุ้นส่วน
ส่วนที่ 2 ข้อยกเว้นไม่ต้องชำระบัญชี
ส่วนที่ 3 ผู้ชำระบัญชี
ส่วนที่ 4 อำนาจหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี
ส่วนที่ 5 ลำดับแห่งการชำระบัญชี
บทที่ 8 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ส่วนที่ 1 รายการที่ต้องจดทะเบียน
ส่วนที่ 3 ผลโดยเฉพาะของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
1. ข้อจำกัดอำนาจของของห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ
2. กรณีการลาออกของห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ
3. สิทธิของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีต่อบุคคลภายนอก
4. การห้ามค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วน
5. ข้อยกเว้นที่จะประกอบกิจการค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วนได้
6. ผลของการฝ่าฝืนข้อห้ามประกอบกิจการค้าขายแข่งกับห้าง
7. ความรับผิดของห้างหุ้นส่วนที่ออกจากห้างหุ้นส่วน
8. การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
9. สิทธิของเจ้าหนี้ของห้างต่อผู้เป็นหุ้นส่วน
10. สิทธิของเจ้าหนี้ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วน
บทที่ 9 การควบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเข้าด้วยกัน
ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์การควบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ส่วนที่ 2 ผลของการควบห้างหุ้นส่วนเข้าด้วยกัน
บทที่ 10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ส่วนที่ 1 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด
1. ประเภทของหุ้นส่วน
2. สภาพและการตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
ส่วนที่ 2 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
ส่วนที่ 3 การอนุโลมนำบทบัญญัติในห้างหุ้นส่วนสามัญมาบังคับใช้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด
ส่วนที่ 4 ข้อจำกัดสิทธิของห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด
1. ห้ามเอาชื่อมาขานระคนเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดแสดงให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าตนลงหุ้นไว้มากกว่าจำนวนที่ได้จดทะเบียนเพียงใดต้องรับผิดเท่าถึงจำนวนเพียงนั้น
3.ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดจะเข้าไปจัดการงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ได้
4.หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดลงหุ้นได้เฉพาะเงินหรือทรัพย์สินอื่นเท่านั้น
5. ถ้าห้างไม่มีกำไร หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือดอกเบี้ย
ส่วนที่ 5 สิทธิของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบ
1. สิทธิในการออกความคิดเห็น แนะนำและออกเสียงในการตั้งและถอดถอนผู้จัดการ
2. หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบเป็นผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนได้
3. หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดสามารถดำเนินกิจการการค้าขายขันแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ตนเป็ยหุ้นส่วนได้
4. คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ใช่สาระสำคัญ
ส่วนที่ 6 หน้าที่และความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนต่อบุคคลภายนอก
 
บริษัท
บทที่ 1 สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด
1. บทนำ
2. ลักษณะของบริษัทจำกัด
3. การจัดตั้งบริษัทจำกัด
บทที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น
1. หุ้น
2. ลักษณะของหุ้น
3. การเรียกใช้ชำระค่าหุ้น
4. วิธีเรียกใช้ชำระค่าหุ้น
5. ผลของการไม่ชำระค่าหุ้นตามที่กรรมการเรียก
6. การริบหุ้น
7. วิธีปฏิบัติกับหุ้นที่ถูกริบ
8. ใบหุ้น
9. แบบของใบหุ้น
10. การโอนหุ้น
11. การได้กรรมสิทธิ์ในใบหุ้นโดยการครอบครองปรปักษ์
12. การจำนำใบหุ้น
13. ผลของการโอนหุ้น
14. สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
บทที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด
1. การบริหารโดยตรงดำเนินการโดยกรรมการ
2. การบริหารโดยทางอ้อมโดยที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้น
บทที่ 4 การสอบบัญชี บัญชีงบดุล เงินปันผล และเงินทุนสำรอง
1. การสอบบัญชี
2. บัญชีงบดุล
2.1 ผู้มีหน้าที่ทำบัญชีงบดุล
2.2 การจัดทำบัญชีงบดุล
3. เงินปันผลและเงินทุนสำรอง
3.1 เงินปันผล
3.2 เงินทุนสำรอง
บทที่ 5 การเพิ่มทุนและการลดทุน
1. การเพิ่มทุน
2. การลดทุน
บทที่ 6 การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี
1. การเพิ่มทุน
2. การชำระบัญชี
บทที่ 7 การควบบริษัทเข้าด้วยกัน
บทที่ 8 การแปลงสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
1. ขั้นตอนการดำเนินการ
2. การประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท
3. หน้าที่ของหุ้นส่วนผู้จัดการเดิม
4. หน้าที่ของคณะกรรมการชุดแรก
5. ผลของการที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทแล้ว
บทที่ 9 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทร้าง
1. เหตุผลในการถอดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทร้าง
2. ความรับผิดของห้างหุ้นส่วนผู้จัดการหุ้นส่วนกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้น
3. การคัดค้านการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทร้าง
บทที่ 10 เปรียบเทียบข้อแตกต่างของบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด
1. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัด
2. เรื่องผู้เริ่มก่อการ
3. เรื่องหนังสือบริคณห์สนธิ
4. เรื่องข้อบังคับ
5. เรื่องขั้นตอนการของอนุญาตในการเสนอขายหุ้น
6. เรื่องการชำระมูลค่าหุ้น
7. เรื่องการเรียกประชุมจัดตั้งบริษัท
8. เรื่องหุ้น
9. เรื่องหุ้นกู้
10. เรื่องการโอนหุ้น
11. เรื่องจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการ
12. เรื่องหน้าที่และการรับผิดของกรรมการ
13. เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
14. เรื่องการขอเพิกถอนมติที่ประชุม
15. เรื่องเงินปันผลและทุนสำรอง
16. เรื่องการเพิ่มทุน
17. เรื่องการลดทุน
18. เรื่องการเลิกบริษัทมหาชนจำกัด
19. เรื่องการชำระบัญชีบริษัทมหาชนจำกัด
ดัชนีค้นคำ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_743322_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
คู่มือ แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สตม ตรวจคนเข้าเมือง อำนวยการและสนับสนุน พร้อมเฉลย ปี 60ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2699

คู่มือ แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สตม ตรวจคนเข้าเมือง อำนวยการและสนับสนุน พร้อมเฉลย ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2560
จำนวนหน้า 304 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
สารบัญ
 
ประวัติกองตรวจคนเข้าเมือง
วิสัยทัศน์ / อำนาจหน้าที่ / พันกิจ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
แนวข้อสอบภาษาไทย
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
โจทย์คณิตศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูล
- ความสามารถทางด้านเหตุผล
อุปมาอุปไมย
การสรุปความจากภาษา
การสรุปความจากสัญลักษณ์
การสรุปผลเชิงตรรกะ
แนวข้อสอบส่วนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังอังกฤษ)
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Word
แนวข้อสอบ Microsoft Excel
แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
แนวข้อสอบ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/77

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2293
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ระดับ 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี 
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2556 
จำนวนหน้า 256 หน้า 
รูปแบบ : เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ 
 
ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรและการเกษตรแบบพอเพียง
หลักการในการทำเกษตรแบบพอเพียง
การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร
การดำเดินงานการเกษตร
การปรับปรุงพันธ์ข้าวในประเทศไทย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ชุดที่ 1
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้ายการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอชข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
รายนามผู้นำประเทศอาเซียน 10 ชาติ
แนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาสดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_885783_th_4468414

นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 4 : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า: 328 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
3786162696268
 
นิติเวชศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายทางการแพทย์, การศึกษาการพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย, บาดแผลและข้อกฎหมาย, DNA กับการพิสูจน์ความจริงในทางคดี, ความผิดเกี่ยวกับเพศ, พระราชบัญญัติสุขภาพจิต : กฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้มีความผิดปกติทางจิต, การตรวจสารพิษและสารเสพติดในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายการแพทย์ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติกับสุขภาวะของคนไทย, ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์, การทำหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต, ภาวะแกนสมองตายและการปลูกถ่ายอวัยวะ, สาระสำคัญองพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551, การควบคุมการส่งเสริมการขายยาที่เสนอต่อแพทย์ กรณีศึกษาต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย, กฎหมายกับการวิจัยในมนุษย์, สิทธิของทายาทในข้อมูลเวชระเบียนของผู้ตาย ฯลฯ นิติวิทยาศาสตร์ ปัญหาการทำงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ, ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด
 
สารบาญ
 
หมวด 1 นิติเวชศาสตร์
-นิติเวศศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายทางการแพทย์ 
(ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส)
-การศึกษาพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย
(ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส)
-เวชปฏิบัติทางนิติเวชศาสตร์กับเจตจำนงในกฎหมายชันสูตรพลิกศพของไทย: ว่าด้วยสาเหตุ พฤติการณ์ที่ตาย และการประมาณเวลาตาย
(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ และนายแพทย์นิติกร โปริสวาณิชย์)
-บาทแผลและข้อกฎหมาย
(พลอากาศตรีนายแพทย์วิชาญ เปี่้ยวนิ่ม)
-DNA กับการพิสูจน์ความจริงในทางคดี
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ธานินทร์ ภู่พัฒน์)
-ความผิดเกี่ยวกับเพศ
(พันโทนายแพทย์เอนก ยมจินดา)
-พระราชบัญญัติสุขภาพจิต: กฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้มีความผิดปกติทางจิต
(แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์พษ์)
-การตรวจสารพิษและสารเสพติดในกระบวนการยุติธรรม
(นายแพทย์พีรยุทธ เฟื้องฟุ้ง และรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย วงศ์ชนะภัย)
 
หมวด 2 กฎหมายการแพทย์
-พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติกับสุขภาวะของคนไทย
(นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ)
-ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
(ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ปรพมวล วีรุตมแสน)
-การทำหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต(Advance Directives)และการรักษาผู้ป่วยแบบประคับประครอง(Palliative Care)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐ์สุวรรรณ)
-ภาวะแกนสมองตายและการปลูกถ่ายอวัยวะ
(นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์)
-สาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
(อัยการจันทิมา ธนาสว่างกุล)
-การควบคุมส่งเสริมการขายยาที่เสนอต่อแพทย์ : กรณีศึกษาต่างประเทศและข้อเสนอแนะนำสำหรับประเทศไทย
(คุณไพศาล ลิ้มสถิตย์)
-กฎหมายกับการวิจัยในมนุษย์
(คุณอำนาจ บุบผามาศ)
-สิทธิของทายาทในข้อมูลเวชระเบียนของผู้ตาย
(อาจารย์จุมพล แดงสกุล)
-"ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ..."หลักการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในเชิงระบบโดยมิได้มุ่งโทษตัวบุคคล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์)
หมวด 3 นิติวิทยาศาสตร์
-ปัญหาการทำงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้
(พลตำรวจโทอัมพร จารุจินดา)
-การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้พิมพ์ลายนิ้วมือ
(พลตำรวจตรีหญิงสุวิไล คุณาชีวะ)
-ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด
(พลตำรวจโทอัมพน จารุจินดา)
ประวัติการทำงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_885783_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ กรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1810
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ กรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2559
จำนวนหน้า 292 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ 
 
ประวัติกรมชลประทาน ทำเนียบผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์ ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485
สรุปข้อบัญญัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ.2485
พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ.2482
สรุปเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย
งานธุรการสั่งซื้อได้ที่ www.attorney285.com
การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ
ระบบการจัดเก็บเอกสาร
เลขรหัสหนังสือ
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ตัวอย่างการมอบหมายหรทอมอบอำนาจตามกฎหมาย
เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 2 ชุด
เจาะแนวข้อสอบงานสารธุรการ
เจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับชลประทาน
เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรู้เกี่ยวกับชลประทาน พ.ศ.2585
ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี
เจาะข้อสอบงานบุคคลและการบริหารงานบุคคล
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/71


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
คู่มือหนังสือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
พร้อมเฉลย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2950 

คู่มือหนังสือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
ความรู้ด้านการบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้น
แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
แนวข้อสอบ หลักการตลาด 
แนวข้อสอบ ด้านการบัญชี
แนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน 
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/product/2950

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
คู่มือหนังสือ+แนวข้อสอบ นักเรียนนายร้อยตำรวจ หญิง วุฒิ ม.6 พร้อมเฉลย 


 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2953 

คู่มือหนังสือ+แนวข้อสอบ  หนักเรียนนายร้อยตำรวจญิง วุฒิ ม.6 พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
หมวดวิชาภาษาไทย
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 4. 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 5. 
 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
เจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3. 
เจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.
เจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.
 
หมวดวิชาคณิตศาสตร์
 เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2. 
 เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 3. 
เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 4. 
เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 5. 
 
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/product/2953

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)9
เจาะแนวข้อสอบ กทม. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพ พร้อมเฉลยอธิบายเจาะแนวข้อสอบ กทม. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพ พร้อมเฉลยอธิบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-999007-6930117-เจาะแนวข้อสอบ+กทม.+นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ+กรุงเทพ+พร้อมเฉลยอธิบาย.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.999007_th 

เจาะแนวข้อสอบ กทม. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพ พร้อมเฉลยอธิบาย

รหัสสินค้า: 005657
ราคา: 260.00 บาท
รายละเอียด:
เจาะแนวข้อสอบ กทม. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพ พร้อมเฉลยอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 362 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

สารบัญ

สรุปสาระสำคัญการพัฒนาสังคม
ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
หลักการพัฒนาชุมชน
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 1 79 ข้อ
แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 2 150 ข้อ
แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่ 3 150 ข้อ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.999007_th 

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
คู่มือเนื้อหา+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเฉลย 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2948 

คู่มือเนื้อหา+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 237 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้า เล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/231

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)11
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ สำนักงบประมาณ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2940

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ สำนักงบประมาณ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 331 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงบประมาณ
ประวัติสำนักงบประมาณ 
วิสัยทัศน์สำนักงบประมาณ 
พันธกิจสำนักงบประมาณ 
การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำนักงบประมาณ 
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
บทบาทหน้าที่ 
นโยบายและทิศทางการบริหาร 
จรรยาบรรณข้าราชการ 
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 
ส่วนที่ 3 ความรู้ในการวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและโครงการ
นโยบาย
แผน (Plan)
โครงการ (Program)
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
เทคนิคในการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)
การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน
การวิจัย 
การบริหารการพัฒนา 
 
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การคลัง และงบประมาณ
การคลัง 
นโบบายเศรษฐกิจ การคลังและงบประมาณ 
การบริหารการคลัง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
นโยบายของรัฐบาล
 
ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ พรบ.การงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ พรบ.เงินคงคลัง 2491 
แนวข้อสอบ พรบ.การบริหารนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง 
 
ตัวอย่าง ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ สำนักงบประมาณ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ พร้อมเฉลย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/236

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
กฎหมายแรงงาน ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_599616_th_7106789

กฎหมายแรงงาน ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
ผู้แต่ง : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า: 400 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซม. A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786167970462
 
นำเสนอสาระสำคัญของประมวลกฎหมายแรงงาน แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด ประกอบด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
- ข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงาน พ.ศ.2556


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_599616_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)13
ถามตอบข้อสอบเก่า ปลัดอำเภอ ปี 2548-2559 และวิเคราะห์ข้อสอบที่น่าสนใจ ปี 2559 พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2792

ถามตอบข้อสอบเก่า ปลัดอำเภอ ปี 2548-2559 และวิเคราะห์ข้อสอบที่น่าสนใจ ปี 2559 พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : ปลัดอมรศักดิ์ เพ็ชรเนียม
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2558
จำนวนหน้า 307 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/91

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)14
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กองทัพเรือ ชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี ภาควิชาการ ภาษาไทย อังกฤษ ทุกตำแหน่งต้องสอบดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2133คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กองทัพเรือ ชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี ภาควิชาการ ภาษาไทย อังกฤษ ทุกตำแหน่งต้องสอบ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2557
จำนวนหน้า 237 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
- ประวัติทหารเรือไทย
- แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- ความรู้ทั่วไป ข่าวเหตุการณ์ปัจจบุัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- ข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- แนวข้อสอบ/ ตัวอย่างข้อสอบ การเมือง การปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/199


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)15
ตัวบทย่อมาตราสำคัญประมวลกฎหมายอาญาดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571709_th_3922843ตัวบทย่อมาตราสำคัญประมวลกฎหมายอาญา
ผู้แต่ง : ฉัตรฑากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ มิถุนายน 2559
จำนวนหน้า: 168 หน้า
รูปแบบ : ปกอ่อน

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571709_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


[img width=114,height=23]http://www.boontermblog.com/webboard/img/reply.gif[/img] [img width=114,height=23]http://www.boontermblog.com/webboard/img/new_topic.gif[/img]

หน้า: [1] 2 3 ... 268